So Brian
xxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
l.
xxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.
xxxxx.xxxx.